¡Hola! Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar el uso de esta web y mejorar tu experiencia de navegación. Al continuar navegando entendemos que aceptas nuestra política de cookies.    Saber máis - Aceptar.

AVISOS LEGAIS

Datos identificativos:

Vostede está a visitar a páxina web Urdime.net titularidade de Urdime S. Coop. Galega, con domicilio social en Urdime S. Coop. Galega Avda. de Lugo 2A Baixo esquerda, 15702, Santiago de Compostela, A Coruña, España, con NIF nº F70353982, Sociedade Cooperativa Galega inscrita no Rexistro Provincial de Cooperativas da Coruña - Tomo XV, folla 1431-C, folio 1 , en diante URDIME.

Pode contactar con URDIME por calquera dos seguintes medios:

 • Teléfono: 981937424
 • Correo electrónico de contacto: ola@urdime.net

 

Usuarios

O acceso e/o uso desta páxina web de URDIME atribúe a condición de USUARIO, que acepta, desde o devandito acceso e/o uso, as condicións xerais de uso aquí reflectidas. As citadas condicións serán de aplicación independentemente das condicións xerais de contratación que no seu caso resulten de obrigado cumprimento.


Uso del portal

Urdime.net proporciona o acceso a multitude de informacións, servizos, programas ou datos (en diante, “os contidos”) na internet pertencentes a URDIME ou aos seus licenciantes aos que o USUARIO poida ter acceso.

O USUARIO asume a responsabilidade do uso do portal. Dita responsabilidade esténdese ao rexistro que fose necesario para acceder a determinados servizos ou contidos. No devandito rexistro o USUARIO será responsable de achegar información veraz e lícita. Como consecuencia deste rexistro, ao USUARIO pódeselle proporcionar un contrasinal da que será responsable, comprometéndose a facer un uso dilixente e confidencial da mesma.


Contidos. Propiedade intelectual e industrial

URDIME é propietario de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial da súa páxina web, así como dos elementos contidos na mesma.

Todos os dereitos reservados. En virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, parágrafo segundo, da Lei de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reprodución, a distribución e a comunicación pública, incluída a súa modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización de URDIME.

O USUARIO comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade de URDIME. Poderá visualizar os elementos do portal e mesmo imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu computador ou en calquera outro soporte físico a condición de que sexa, única e exclusivamente, para o seu uso persoal e privado. O USUARIO deberá absterse de suprimir, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivese instalado nas páxinas de URDIME.

 

Exclusión de garantías e responsabilidade

O USUARIO recoñece que a utilización da páxina web e dos seus contidos e servizos desenvólvese baixo a súa exclusiva responsabilidade. En concreto, a título meramente enunciativo, URDIME non asume ningunha responsabilidade nos seguintes ámbitos:

    a) A dispoñibilidade no funcionamento das páxina web, os seus servizos e contidos e a súa calidade ou interoperabilidade.
    b) A finalidade para a que a páxina web sirva aos obxectivos do USUARIO.
    c) A infracción da lexislación vixente por parte do USUARIO ou terceiros e, en concreto, dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial que sexan titularidade doutras persoas ou entidades.
    d) A existencia de códigos maliciosos ou calquera outro elemento informático daniño que puidese causar danos ao sistema informático do USUARIO ou de terceiros. Corresponde ao USUARIO, en todo caso, dispoñer de ferramentas adecuadas para a detección e desinfección destes elementos.
    e) O acceso fraudulento aos contidos ou servizos por terceiros non autorizados, ou, no seu caso, a captura, eliminación, alteración, modificación ou manipulación das mensaxes e comunicacións de calquera clase que devanditos terceiros puidesen realizar.


No caso de que existan foros, o uso dos mesmos ou outros espazos análogos, ha de terse en conta que, as mensaxes reflicten unicamente a opinión do USUARIO que os remite, que é o único responsable. URDIME non se fai responsable do contido das mensaxes enviadas polo USUARIO.

 

Modificación deste aviso legal e duración

URDIME resérvase o dereito de efectuar sen aviso previo/previo aviso as modificacións que considere oportunas no seu portal, podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten a través da mesma como a forma na que estes aparezan presentados ou localizados no seu portal.

A vixencia das citadas condicións irá en función da súa exposición e estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.

 

Ligazóns

No caso de que en Urdime.net incluísense ligazóns ou hipervínculos facía outros sitios da internet, URDIME non exercerá ningún tipo de control sobre os devanditos sitios e contidos. En ningún caso URDIME asumirá responsabilidade algunha polos contidos dalgunha ligazón pertencente a un sitio web alleo, nin garantirá a dispoñibilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e constitucionalidade de calquera material ou información contida en ningún de devanditos hipervínculos ou outros sitios da internet. Igualmente, a inclusión destas conexións externas non implicará ningún tipo de asociación, fusión ou participación coas entidades conectadas.

 

Dereito de exclusión

URDIME resérvase o dereito para denegar ou retirar o acceso a portal e/o os servizos ofrecidos sen necesidade de advertencia previa, a instancia propia ou dun terceiro, a aqueles usuarios que incumpran o contido deste aviso legal.

 

Lexislación aplicable e xurisdición

A relación entre URDIME e o USUARIO rexerase pola normativa española vixente. Todas as disputas e reclamacións derivadas deste aviso legal resolveranse polos xulgados e tribunais españois.

 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Conforme á normativa vixente, esta Política de Privacidade aplícase ao tratamento de datos de carácter persoal que o titular do sitio web realiza como Responsable e Encargado dos mesmos, en relación cos datos que os usuarios e/o clientes (persoas físicas) facilitan como consecuencia da contratación dos servizos, ou os solicitados a través do sitio web.

Esta Política é permanentemente accesible a través da ligazón habilitada no sitio web, denominado “Política de Privacidade”, e pode actualizarse en calquera momento, ben como consecuencia dun cambio normativo ou ben por modificarse a configuración dos servizos ou o tipo de negocio desenvolvido. Cando se realice algunha modificación, esta será comunicada ás persoas interesadas para que poidan manifestar a súa oposición ao tratamento dos seus datos segundo o cambio descrito, ou para que os clientes poidan adoptar as medidas que estimen oportunas en relación á modificación comunicada. Entenderanse aceptadas as novas condicións cando a persoa usuaria acceda de novo aos seus servizos ou non comunique expresamente a súa oposición.

Esta Política de privacidade non é aplicable a ningún outro produto, servizo ou actividade de terceiros.

1. RESPONSABLE DO TRATAMENTO

Denominación social: Urdime, S. Coop. Galega
NIF.: F70353982
Nome comercial: Urdime, S. Coop. Galega
Dirección: Avda de Lugo 2A Baixo Esquerda, 15702 Santiago de Compostela, A Coruña, España
Teléfono: +34 981937424
E-mail: ola@urdime.net

2. VERACIDADE DOS DATOS

Os datos son tratados de forma leal e lícita e unicamente trátanse aqueles que se consideran adecuados, pertinentes e non excesivos relacionados co obxecto de actividade empresarial, non sendo utilizados para finalidades incompatibles con aquelas para as que os datos foron recollidos.

As persoas usuarias dos servizos e do sitio web son responsables da veracidade, actualización e exactitude dos datos proporcionados, considerándose veraces, actuais e exactos os datos facilitados por eles mesmos. Os usuarios poden modificar e/o actualizar os seus datos a través das opcións que se atopan dispoñibles no “Área Cliente”.

3. FINALIDADES DO TRATAMIENTO

Para acceder e/o navegar pola nosa páxina web non é necesario achegar ningún dato.

Unicamente pídense datos persoais coa finalidade xenérica da xestión e control da relación contractual establecida e, especificamente para:

 

 • Xestionar o acceso completo e a utilización correcta dos servizos contratados por parte dos usuarios dos mesmos.
 • Para comunicar cos usuarios en resposta a incidencias, solicitudes, comentarios e preguntas que nos realice a través dos formularios de contacto da nosa páxina web.
 • Para proporcionar, actualizar, manter e protexer os servizos, sitios web e actividades.
 • Para ofrecer novos produtos, servizos, ofertas especiais ou actualizacións.
 • No seu caso, xestionar procesos de selección de persoal en procesos selectivos de traballadores e/o colaboradores.
 • Comunicacións: Poderemos enviarlle correos electrónicos, mensaxes e outros tipos de comunicación en referencia aos servizos contratados, cuestións técnicas e cambios nos mesmos. Estas comunicacións considéranse parte dos servizos e non pode renunciar a elas.
 • Comunicacións Comerciais (Marketing): Poderemos utilizar os seus datos para contactarlle, tanto por vía electrónica como non electrónica, para realizar enquisas, obter a súa opinión sobre o servizo prestado, e, ocasionalmente, para notificarlle cambios, desenvolvementos importantes dos servizos, ofertas e/o promocións dos nosos servizos.

 

Non trataremos os seus datos persoais para ningunha outra finalidade máis aló das descritas anteriormente salvo que veña imposto por lei ou exista algún requirimento xudicial.

4. PRAZO DE CONSERVACIÓN

Os datos persoais proporcionados conservaranse e tratarán mentres se manteña a relación de prestación de servizos, sen prexuízo da posibilidade de exercitar o seu dereito de supresión, nese caso bloquearemos os seus datos durante o tempo necesario esixido por lei.

Os datos persoais das persoas interesadas na recepción de información sobre os servizos manteranse no sistema de forma indefinida en tanto o interesado non solicite a súa supresión.

5. LEXITIMACIÓN DO TRATAMENTO

Os usuarios consenten o tratamento dos seus datos nos termos anteriormente indicados mediante a aceptación da presente Política de Privacidade, que se solicitará no momento de:

 • Antes de proceder a tratar os seus datos.
 • Ao rexistrarse como persoa usuaria.

 

As solicitudes de información que nos faga chegar requiren que a persoa interesada facilítenos de forma voluntaria os datos necesarios para poder atenderlle ou prestarlle os servizos que solicita. A obrigatoriedade ou necesidade de facilitarnos eses datos sinálanse cun asterisco (*) nos formularios ou seccións correspondentes a cada servizo.

Con todo, o interesado pode libremente negarse a facilitarnos eses datos ou, posteriormente, revogar o consentimento previamente outorgado para tratar os seus datos, aínda que esa negativa implicará a imposibilidade de que podamos atender a súa petición ou prestarlle o servizo que se trate.

Entendemos que ao facilitarnos eses datos, o interesado garante e faise responsable da veracidade, actualidade e exactitude dos mesmos e que acepta e consente expresamente no seu tratamento para as finalidades antes descritas.

6. CESIÓNS OU TRANSFERENCIAS DE DATOS PERSOAIS

Con carácter xeral, nunca cederemos os seus datos persoais a terceiros salvo que esteamos obrigados legalmente a iso ou vostede autorizóunolo expresamente ao facer uso dos nosos servizos.

7. DEREITOS DAS PERSOAS INTERESADAS

Vostede pode exercer #ante o Responsable do tratamento dos seus datos os seguintes dereitos:

 • Dereito de acceso: permite ao interesado coñecer e obter información sobre os seus datos de carácter persoal sometidos a tratamento.
 • Dereito de rectificación: permite corrixir erros, modificar os datos que resulten ser inexactos ou incompletos e garantir a certeza da información obxecto do tratamento.
 • Dereito de supresión: permite solicitar a eliminación dos datos obxecto de tratamento cando xa non sexan necesarios para a execución ou prestación do servizo.
 • Dereito de oposición: dereito do interesado a que non leve a cabo o tratamento dos seus datos de carácter persoal ou se cese no mesmo, salvo motivos lexítimos ou para o exercicio ou defensa de posibles reclamacións, nese caso manterémolos bloqueados durante o prazo correspondente mentres persistan as obrigacións legais.
 • Dereito de oposición ao envío de publicidade: Os interesados poderán opoñerse ao envío das nosas comunicacións comerciais. Nese caso pode revogar en calquera momento o seu consentimento para recibir estas notificacións enviando un correo a ola@urdime.net indicando no asunto “Baixa Publicidade” e detallando os seus datos persoais.
 • Limitación do tratamento: En determinadas circunstancias, os interesados poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, nese caso unicamente conservaranse para o exercicio ou defensa de reclamacións.
 • Portabilidad dos datos: As persoas interesadas poden solicitar recibir os datos que lle incumban e que nos facilitara ou que –sempre que tecnicamente sexa posible– enviémosllos a outro responsable de tratamento da súa elección, nun formato estruturado de uso común e lectura mecánica.
 • Dereito a non ser obxecto de decisións individuais automatizadas (incluída a elaboración de perfís): dereito a non ser obxecto dunha decisión baseada no tratamento automatizado que produza efectos ou afecte significativamente.

 

Posibilidade de retirar o consentimento: Así mesmo, o interesado ten dereito a retirar en calquera momento o consentimento prestado, sen que iso afecte á licitud do tratamento baseado no consentimento prestado no momento de facilitarnos os seus datos.

Se desexa exercer algún dos dereitos expostos, rogamos que nos remita unha carta con todos os seus datos, incluíndo copia do DNI a: Urdime S. Coop. Galega Avda de Lugo 2A Baixo esquerda, 15702 Santiago de Compostela, A Coruña, España

Posibilidade de reclamar #ante a Autoridade de Control: informámoslle igualmente do dereito que lle asiste de presentar unha reclamación #ante a Axencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) se considera que o tratamento non se axusta á normativa vixente.

POLÍTICA DE COOKIESUso de cookies

A páxina web Urdime.net titularidade de Urdime, S. Coop. Galega utiliza cookies.

As cookies son ficheiros que se descargan no seu computador ao acceder a determinadas páxinas web. As cookies permiten a unha páxina web, entre outras cousas, almacenar e recuperar información sobre os hábitos de navegación dun usuario ou do seu equipo e, dependendo da información que conteñan e da forma en que utilice o seu equipo.

Ademais, melloran o seu proceso de navegación, xa que permiten que a páxina web ofreza ao usuario información que pode ser do seu interese en función do uso que realice, do contido da mesma.

En caso de non querer recibir cookies, por favor configure o seu navegador da internet, para que as borre do disco duro do seu computador, bloquéeas ou lle avise en caso de instalación das mesmas. Para continuar sen cambios na configuración das cookies, simplemente, simplemente continúe na páxina web.

 

Consentimento

As cookies que utilizamos non almacenan dato persoal algún, nin ningún tipo de información que poida identificarlle, salvo que queira rexistrarse, de forma voluntaria co fin de utilizar os servizos que poñemos á súa disposición ou de recibir información sobre promocións e contidos do seu interese.

Ao navegar e continuar na nosa web indícanos que está a consentir o uso das cookies antes enunciadas, e nas condicións contidas na presente política de cookies. En caso de non estar de acordo envíe un correo electrónico a ola@urdime.net

 

Tipos e finalidade das cookies utilizadas

Cookies de sesión: expiran cando o usuario pecha o navegador.

Cookies analíticas: Cada vez que un Usuario visita un servizo ou información da páxina web ou unha ferramenta dun provedor externo (Google Analytics, Comscore e similares que poderán engadirse a esta listaxe no caso de que varíen en relación cos actuais) xera unha cookie analítica no computador do usuario. Esta cookie que só se xera na visita, servirá en próximas visitas aos servizos da páxina web para identificar de forma anónima ao visitante. Os obxectivos principais que se perseguen son:

 • Permitir a identificación anónima dos usuarios navegantes a través da cookie (identifica navegadores e dispositivos, non persoas) e por tanto a contabilización aproximada do número de visitantes e a súa tendencia no tempo.

 • Identificar de forma anónima os contidos máis visitados e por tanto máis atractivos para os usuarios.

 • Saber se o usuario que está a acceder é novo ou repite visita. Importante: Salvo que o usuario decida rexistrarse nalgún servizo ou contido da páxina web, a cookie nunca irá asociada a ningún dato de carácter persoal que poida identificarlle. @Dicha Cookies só serán utilizadas con propósitos estatísticos que axuden á optimización da experiencia dos usuarios na páxina web.

 

Como bloquear ou eliminar as cookies instaladas

Pode vostede permitir, bloquear ou eliminar as cookies instaladas no seu equipo mediante a configuración das opcións do seu navegador. Pode atopar información sobre como facelo, en relación cos navegadores máis comúns, nos links que se inclúen a continuación:

Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/kb/278835

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies

Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042


Informámoslle, con todo, da posibilidade de que a desactivación dalgunha cookie impida ou dificulte a navegación ou a prestación dos servizos ofrecidos na páxina web.

 

Modificacions

A páxina web Urdime.net titularidade de Urdime, S. Coop. Galega pode modificar esta política de cookies en función de esixencias legais, ou coa finalidade de adaptar @dicha política ás instrucións ditadas pola Axencia Española de Protección de Datos.

Por esta razón, aconsellamos aos usuarios que a visiten periodicamente. Cando se produzan cambios significativos nesta política de cookies, comunicaranse aos usuarios ben mediante a web ou a través de correo electrónico aos usuarios rexistrados.